Cách hoạt động của Observable và chuỗi observer

Chuỗi Observable và observer rất quan trọng. Cần phải hiểu cách hoạt động của chúng để hiểu được RxJava hoạt động ra sao.

Để bắt đầu, chúng ta lấy một ví dụ đơn giản của đơn giản:

Observable.just(1, 2, 3, 4, 5)
  .filter(x -> (x % 2) == 1)
  .map(x -> x * x)
  .subscribe(integer -> System.out.println("Received value: " + integer));

Khi chạy, kết quả đầu ra sẽ là:

Received value: 1
Received value: 9
Received value: 25

Kể cả những người mới làm quen cũng hiểu được tại sao những giá trị trên được in ra màn hình. Nhiều khả năng là họ đã thấy filtermap trong các ngôn ngữ khác, vậy nên họ cũng hiểu được các giá trị số nguyên được sàng lọc qua đoạn code trên như thế nào.

Tuy nhiên, họ cũng có thể chẳng hiểu tại sao đoạn code sau lại xịt:

mBookmarkDatabase.addBookmark(contentItemId);

Phương thức addBookmark trả về một Observable, Observable này truyền đi true nếu một bookmark mới đã được thêm vào item với một định danh nào đó đã được tạo ra hợp lệ trước đó, hoặc false nếu đã có bookmark trước đó rồi (cũng giống như việc phương thức add của Collection trả về true nếu collection đã được thay đổi). Nhưng trong trường hợp này, chúng ta không quan tâm giá trị nào đã được truyền đi, vậy nên Observable trả về không được gán cho giá trị nào khác.

Tuy nhiên đoạn lệnh trên không gán bookmark vào database nếu như nó chưa tồn tại. Nguyên nhân bởi Observable trả về không được subscribe, trực tiếp hay qua một chuỗi các Observable khác.

Để hiểu được RxJava xử lý ra sao, chúng ta phải hiểu được chuỗi xử lý này.

Quá trình tạo thành một Observable chain

Các phương thức khởi tạo như justmap trả về một thực thể Observable. Trong đó just là phương thức static, được gọi trực tiếp ra từ class Observable, còn filter và map thì được gọi ra từ thực thể Observable đã tạo. 2 loại phương thức nói trên có trạng thái khác nhau, hành vi khác nhau, và sử dụng cho những mục đích khác nhau:

– Thông tường, các Observable tạo ra từ phương thức static sẽ không có upstream Observable instance. Những phương thức này là những phương thức gốc của bất kì chuỗi Observable nào. Lúc khởi tạo chúng sẽ đi kèm một số việc, chi tiết phía dưới.

– Các Observable tạo ra từ instance factory sẽ có upstream Observable instance. Upstream Observable instance là cái gì thì mời bạn đọc lại gạch đầu dòng ở trên. Các Observable này nằm giữa hoặc nằm cuối một chuỗi Observable. Chúng được tạo ra với các logic để xử lý hoặc chuyển đổi giá trị truyền đi.

Chúng ta cùng xem xét ví dụ:

Observable<Integer> o1 = Observable.just(1, 2, 3, 4, 5);
Observable<Integer> o2 = o1.filter(x -> (x % 2) == 1);
Observable<Integer> o3 = o2.map(x -> x * x);

Chúng có thể được đưa lên dạng sơ đồ như sau:

Observable

Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem điều gì xảy ra khi client gọi đến phương thức subscribe tại o3 :

Khởi tạo Observer chain

Chúng ta thường nói nhiều về việc subscribe vào các Observable instance, hay việc các Observable lọc dữ liệu hoặc chuyển đổi giá trị. Nhưng để hiểu sâu vào cơ chế hoạt động, chúng ta cần có cái nhìn khác. Khi subscribe được gọi, client không thật sự “subscribe” vào Observable instance. Như đã nói ở trên, việc gọi phương thức subscribe sẽ tạo ra một chuỗi song song các Observer.

Client lúc này sẽ kí gửi chính nó thành một downstream observer trong chuỗi observer được tạo ra:

o3

o3 sau đó subscribe ngầm vào upstream Observable, ở đây là o2. o3 truyền một implementation có tác dụng đưa event đến observer mà client truyền xuống phương thức subscribe ở o3. Tuy nhiên implementation cung cấp bởi o3 cũng có implement các hành vi có được khi o3 được khởi tạo, do đó, observer sẽ thực hiện phép tính bình phương giá trị trước khi truyền đi. Phương thức onNext lúc này sẽ là:

void onNext(T value) {
  // func is x -> x * x, provided on construction of o3
  final T transformedValue = func.call(value);
  downstreamObserver.onNext(transformedValue);
}

Đồ thị lúc này sẽ có dạng:

Chain

Một lần nữa, o3 lại gọi ngầm subscribe đến o2. Một quá trình tương tự lại lặp lại, o2 gọi ngầm subscribe o1. o2 truyền vào phương thức này một implementation chỉ truyền số lẻ, cũng là hành vi mà nó được khởi tạo. phương thức onNext của observer này có kiểu như sau:

void onNext(T value) {
  // func is x -> (x % 2) == 1, provided on construction of o2
  final boolean isSatisfied = func.call(value);
  if (isSatisfied) {
    downstreamObserver.onNext(value);
  }
}

Và đồ thị có dạng:

Chain 2

Lại một lần nữa, o2 gọi ngầm đến subscribe của o1. Nhưng o1 không có upstream Observable nào. Lần gọi này cũng đã hoàn thành observer chain và bắt đầu truyền event.

Truyền giá trị trong chuỗi Observable

o3o2 được cài đặt để biến đổi và lọc giá trị. o1 được cài đặt để truyền giá trị. Khi phương thức subscribe được kích hoạt với implementation của observer, o1 sẽ phát ra giá trị mà nó được khởi tạo tới observer đó. Tóm lại, Observable nằm ở gốc của chuỗi dây chuyển được cài đặt để xử lý một tác vụ nào đó khi phương thức subscribe được gọi ra. Tác vụ này chính là hiệu ứng phụ (side-effect) dẫn đến việc truyền đi 0 hoặc nhiều giá trị, sau đó là event đã được xử lý thành công.

Giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao addBookmark không thực sự ghi dữ liệu vào database: Tác dụng phụ của tác vụ “ghi database” chỉ xảy ra khi subscribe được gọi trên Observable được trả về. Khi gọi subscribe, tác vụ sau được thực thi:

mBookmarkDatabase.addBookmark(contentItemId)
    .subscribe(didNotExist -> { /* success */ });

Quay trở lại ví dụ trên, việc mà o1 cần làm là truyền các giá trị tới observer, sau đó là bắn event hoàn thành. Có thể mô tả như sau:

for (T element : list) {
  observer.onNext(element);
}
observer.onCompleted();

Các event này lần lượt duyệt qua chuỗi observer, tới nơi observer tạo ra bởi o2 đang lọc dữ liệu, rồi đến observer tạo bởi o3 đang bình phương giá trị lên. Các giá trị này sau đó được đưa tới phương thức sbuscribe của o3, có tác dụng in ra màn hình.

Unsubscribing

Lưu ý rằng trong ví dụ trên, phương thức subscribe của o1 truyền ngay lập tức các dữ liệu của nó tới observer, sau đó hoàn thành. Đoạn code có thể coi là hoạt động đồng bộ.

Nhưng có thể có nhiều Observable khác cần xử lý với lượng thời gian lớn hơn, hoặc được định sẵn để khởi chạy vào một thời điểm nào đó trong tương lai, ví dụ như call api mạng, hoặc ghi dữ liệu lên bộ nhớ trên một luồng khác. Với các trường hợp này, thời gian Observable hoàn thành công việc của nó có thể sẽ bị quá thời gian của client gọi phương thức subscribe. Trong nhiều trường hợp, chúng ta không muốn kéo dài thời gian sống của client, mà muốn unsubscribe khỏi chuỗi observer.

Để thực hiện điều này, chúng ta giữ lại Subscription trả về bởi phương thức subscribe của Observable:

Subscription s = o3.subscribe(integer -> System.out.println("Received value: " + integer));

Nếu client gọi phương thức ubsubscibe trên thực thể Subscription này, observer được đưa tới phương thức subscribe ở o3 không nhận được event nào cả.

Để hiểu được điều gì xảy ra bên dưới, lưu ý rằng không chỉ có mỗi observer trong chuỗi observer theo dõi downstream observer mà nó truyền event tới, mà mỗi observer tham chiếu đến upstream observer nó sẽ nhận dữ liệu từ đó. Mỗi observer được tạo ra ngầm có thể unsubscribe tới upstream observer theo thứ tự như sau:

– Client gọi s.unsubscribe(), có tác dụng unsubscribe client khởi observer (bình phương) ngầm, tạo ra bởi phương thức subscribe tại o3.

– Observer bình phương này sau đó sẽ unsubscribe ngầm khỏi observer (lọc số) tạo ra bởi phương thức subscribe ở o2.

– Observer lọc số sau đó unsubscribe khỏi nguồn o1.

Lời gọi tới unsubscribe do đó sẽ tiêu hủy chuỗi observer đã được tạo ngầm ra bởi lệnh gọi subscribe.

Tiếp theo

Giờ thì bạn đã hiểu điều gì xảy ra khi chúng ta viết nối tiếp các dòng operator trong RxJava, và chuỗi observer được tạo thành bởi Observable thành hình như thế nào. Bài tiếp theo, sử dụng mẫu trên, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa subscribeOn và observeOn, 2 phương thức rất quen thuộc khi lập trình đa luồng với RxJava. Cùng với đó là observable “nóng” và “lạnh”.